Statistikdatabas.se

Statistikdatabas.se

Penningmängd (M1)

M1 är ett samlingsnamn för sedlar och mynt hos svensk allmänhet, plus avistainlåning (exempelvis lönekonton och sparkonton) i svenska monetära finansinstitut, MFI (bl.a. banker, bostadsinstitut och finansbolag) och Riksgäldskontoret.

Penningmängd (M3)

M3 motsvarar M1 och M2 plus repor (exklusive centrala motparter), andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med en löptid upp till och med 2 år utgivna av svenska monetära finansinstitut och som innehas av svensk allmänhet.

Total import av el

Sveriges totala import av el.

Total export av el

Sveriges totala export av el.

Import av el från Tyskland

Sveriges import av el från Tyskland.

Export av el till Tyskland

Sveriges export av el till Tyskland.